ENDELUS, dokumentarni serijal

ENDELUS, dokumentarni serijal


četvrtak, 29.septembar u 20:35

Svaki narod ima svoju historiju koja je nepobitan svjedok trajanja, vjerovanja, običaja, kulturnog i duhovnog napretka, uspona i padova. I nema ni jednog naroda da ljubomorno ne čuva svoju historiju i uspomenu na svoju prošlost i svoje korijene. Posebno ono što se zove vjersko i kulturološko, koje je potka bića jednoga naroda i koje uvijek iznova povezuje, ujedinjuje i snaži taj narod. Nažalost, umnogome tako nije bilo sa muslimanskom historijom. Neprijatelji islama su se, kako je to primijetio Mahmud Sakir u svom kapitalnom djelu "Et-tarihu-1-islami" (Historija islama), svirepo poigrali sa historijom muslimana. Posebno onda kad je zvanično srušen hilafet i kad je kršćanska Evropa preuzela glavnu ulogu na svjetskoj pozornici. Nove vođe su sve uradili da zatru tragove veličanstvene islamske historije i civilizacije i da unište blagodati koje su, u okrilju islamske države, obilato koristili i uživali i muslimani i nemuslimani. I ako ništa drugo nisu mogli učiniti, onda su pokušali krivotvoriti muslimansku historiju i predstavljati je u najgorem svjetlu. Takva sudbina nije zaobišla ni islamsku državu Endelus. Sve što je brižna graditeljska ruka stoljećima gradila i učinila za dobrobit svih ljudi, i ne samo u Endelusu nego i za svjetsku civilizaciju, rušilački karakter je pokušao totalno uništiti. O tome karakteru, između ostaloga, svjedoči i 800 hiljada spaljenih knjiga u Granadi nakon što su Ferdinand i Izabela sa svojom armadom ušli u tu prijestolnicu znanja, kulture i civilizacije. Spaljene knjige su, ustvari, bile kapitalna djela iz medicine, ekonomije, astronomije, filozofije, prava, botanike, matematike i drugih znanosti, ali i umjetničkih disciplina, posebno književnosti. Bez takvih djela je, jednostavno, bio nezamisliv normalan ljudski život. Ali, i po cijenu vraćanja u tmine života i zapadanja u potpunu materijalnu i duhovnu bijedu, oni su željeli unistiti tragove islamske historije i civilizacije. U prilog tvrdnji o namjernom i sistematskom zatiranju islamske historije i izvrtanju historijskih činjenica govori i to da, naprimjer, Bošnjaci muslimani nemaju dostupno nijedno djelo na bosanskom jeziku muslimanskog autora o Endelusu. Ta zapanjujuća činjenica me, između ostaloga, ponukala da viđe pažnje pridam iščitavanju islamske historije, a posebno historije Endelusa. Plod takvoga truda je upravo ova knjiga. Kao glavni izvor nisam koristio velika bistorijska djela, vec ciklus predavanja koja je održao dr. Tank Suvejdan, a koja su sačuvana kao audiozapis. Meni je, zapravo, dr. Tarik Suvejdan umnogome uskratio trad, jer je on kao izvore koristio kapitalna historijska djela, poput Ibn-Kesirovog "El-bidaje ve-n-nihaje", Mahmuda Sakira "Et-tarihu-1-isiami", Belazurijev "Futuhu-1-buldan" i druga, čime me je uputio i na njihovo korištenje. Živa riječ se umnogome razlikuje od pisane i teško ju je preoblikovati u pisanu formu, posebno ako se još radi o prijevodu sa drugoga jezika. Međutim, mnoštvo informacija i priča koje se odnose na konkretne dogadaje, a koje sadrže predavanja dr. Suvejdana, ostavili su mogućnost da se u pisanoj formi da romanesknoga stila, tako da knjiga bude čitljivija i zanimljivija. Osim spomenutih izvora, koristio sam još dvije značajne knjige o historiji Endelusa: "Tarihu-l- muslimine fi-l-Endelus", autora Sejida Abdulaziza Salima, koja je štampana u Aleksandriji 1997. godine, i "Tarihu-l-Abbasi ve-l-Endelusi", autora Ahmeda Muhtara el-Abadija, koja je stampana u Bejrutu 1972. godine. Na kraju, zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos da ova knjiga ugleda svjetlo dana moleći Allaha, subhanehu ve te'ala, da ih obilato nagradi i da ovaj moj skromni doprinos rasvjetljavanju slavne islamske historije upiše u dobra djela. Dokumentarni serijal Endelus gledajte u četvrtak, 29.septembra od 20:35 sati.